Regulamin

Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce 10 marca 2024 roku

1. Wstęp

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej witryny internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z twoją relacją z nami lub produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia umów dodatkowych są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych umów dodatkowych będą miały pierwszeństwo i będą miały pierwszeństwo.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub korzystając w inny sposób z tej witryny, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej witryny lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i potwierdzasz, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą przekazujemy dostarczane drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, aby taka komunikacja odbywała się w formie pisemnej.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy jesteśmy właścicielami i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do witryny internetowej oraz danych, informacji i innych zasobów wyświetlanych lub dostępnych w witrynie.

4.1 Wszelkie prawa zastrzeżone

O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, nie przyznaje się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, powielać, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, osadzać na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, przesyłać, pobierać, przesyłać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek ani komercjalizować jakichkolwiek zasobów tej witryny w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej (np. prawo do cytowania).

5. Biuletyn

Niezależnie od powyższego mogą Państwo przekazywać nasz newsletter w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy zawartości stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są przez nas podzielane lub popierane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od ich przyczyny, wynikające z ujawnienia przez Ciebie danych osobowych stronom trzecim.

7. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą witrynę, wyrażasz zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w celach zamierzonych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych oraz ogólnie przyjętych praktykach internetowych i wytycznych branżowych. Nie wolno Ci korzystać z naszej witryny internetowej ani usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów zawierających złośliwe oprogramowanie komputerowe (lub z którymi są powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłóca działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej, jest surowo zabronione.

8. Rejestracja

Możesz zarejestrować konto w naszym serwisie. Podczas tego procesu może być konieczne wybranie hasła. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie oraz zgadza się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu do naszej witryny internetowej lub usług żadnym innym osobom. Nie możesz pozwolić, aby jakakolwiek inna osoba korzystała z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do witryny, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w wyniku użycia Twoich haseł lub kont. Jeżeli dowiesz się o ujawnieniu swojego hasła, musisz nas natychmiast powiadomić.

Po zamknięciu konta nie będziesz podejmować prób rejestracji nowego konta bez naszej zgody.

9. Polityka zwrotów i zwrotów

9.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdziesz poniżej. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy , jednak nie jest to obowiązkowe.

Możesz także wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej .

Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie przekażemy Ci potwierdzenie otrzymania takiej wypłaty na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą skorzystania przez Ciebie z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

9.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nam), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu środków dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Jeżeli w okresie odstąpienia od umowy zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług, zapłacisz nam kwotę proporcjonalną do świadczenia, które zostało nam udzielone do czasu poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z pełnym zakresem umowy .

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy, w związku z czym niektórych produktów nie można zwrócić ani wymienić. Poinformujemy Cię, czy ma to zastosowanie w Twoim konkretnym przypadku.

10. Treści zamieszczane przez Ciebie

Na naszej stronie internetowej możemy udostępniać różne narzędzia otwartej komunikacji, takie jak komentarze na blogach, wpisy na blogu, fora, fora dyskusyjne, oceny i recenzje oraz różne usługi mediów społecznościowych. Sprawdzanie lub monitorowanie wszystkich treści, które Ty lub inne osoby możecie udostępniać lub przesyłać w naszej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, może nie być możliwe. Zastrzegamy sobie jednak prawo do sprawdzania treści i monitorowania wszelkiego wykorzystania i aktywności na naszej stronie internetowej oraz usuwania lub odrzucania wszelkich treści według własnego uznania. Publikując informacje lub w inny sposób korzystając z dowolnych otwartych narzędzi komunikacji, jak wspomniano, zgadzasz się, że Twoje treści będą zgodne z niniejszymi Warunkami i nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem ani naruszać praw jakiejkolwiek osoby.

11. Zgłoszenie pomysłu

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za Twoją własność intelektualną, a które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz je nam bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści we wszelkich istniejących lub przyszłych mediach .

12. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do witryny internetowej lub dowolnej znajdującej się na niej Usługi. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie Twojego dostępu do witryny internetowej lub korzystania z niej lub jakichkolwiek treści, które mogłeś udostępnić w witrynie. Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub Treści, które wniosłeś lub na których polegałeś, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić, omijać ani próbować obejść lub ominąć jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

13. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień tej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza jakiejkolwiek gwarancji wynikającej z prawa, której ograniczanie lub wyłączanie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i cała jej zawartość są udostępniane w stanie „takim, jakim jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:

  • ta strona internetowa lub nasze treści spełnią Twoje wymagania;
  • ta strona internetowa będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i bez błędów.

Żadna treść zawarta na tej stronie nie stanowi ani nie ma stanowić jakiejkolwiek porady prawnej, finansowej lub medycznej. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia tej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii, w przypadku której ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie (w tym wszelkie szkody wynikające z utraty zysków lub przychodów, utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych, bądź utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią strony, wynikające z dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem przypadków, w których jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec Ciebie za wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związane z witryną internetową lub wszelkimi produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny internetowej, niezależnie od formy czynności prawnej, która nakłada odpowiedzialność ( czy to w ramach umowy, słuszności, zaniedbania, zamierzonego zachowania, czynu niedozwolonego lub z innego powodu) będzie ograniczona do całkowitej ceny, jaką zapłaciłeś nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie z witryny internetowej. Limit ten będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, działań i podstaw powództwa wszelkiego rodzaju i charakteru.

14. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, w procesie rejestracji może być wymagane podanie pewnych informacji o sobie. Wyrażasz zgodę na to, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, prawidłowe i aktualne.

Opracowaliśmy politykę mającą na celu rozwianie wszelkich obaw dotyczących prywatności, jakie możesz mieć. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i naszą Polityką dotyczącą plików cookie .

15. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem

Dostęp do witryny z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub usług sprzedawanych w witrynie jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej witryny z naruszeniem polskich przepisów i regulacji eksportowych.

16. Marketing afiliacyjny

Za pośrednictwem tej Witryny możemy angażować się w marketing afiliacyjny, w ramach którego otrzymujemy procent lub prowizję od sprzedaży usług lub produktów w tej witrynie lub za jej pośrednictwem. Możemy również przyjmować sponsoring lub inne formy rekompensaty za reklamę od firm. Niniejsze ujawnienie ma na celu zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi marketingu i reklamy, które mogą mieć zastosowanie, takimi jak przepisy amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.

17. Zadanie

Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, jakiejkolwiek osobie trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jakakolwiek rzekoma cesja z naruszeniem niniejszego punktu będzie nieważna.

18. Naruszenie niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejsze Warunki, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym tymczasowo lub na stałe zawiesić Twój dostęp do witryny internetowej, kontaktując się Twojego dostawcy usług internetowych, aby zażądał zablokowania Twojego dostępu do witryny i/lub wszczął przeciwko Tobie działania prawne.

19. Siła wyższa

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy wynikających z niniejszej Umowy, żadne opóźnienie, niewykonanie lub zaniedbanie przez którąkolwiek ze stron w wykonaniu lub przestrzeganiu któregokolwiek ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy nie zostanie uznane za naruszenie niniejszych Warunków, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, niewykonanie lub zaniechanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

20. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków oraz obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Użytkownik niezwłocznie zwróci nam koszty poniesionych przez nas szkód, strat, kosztów i wydatków związanych z takimi roszczeniami lub wynikających z nich.

21. Zrzeczenie się

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub nieskorzystanie z jakiejkolwiek możliwości rozwiązania umowy, nie będzie interpretowane jako odstąpienie od takich postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Umowa lub jakakolwiek jej część lub późniejsze prawo do egzekwowania każdego postanowienia.

22. Język

Niniejszy Regulamin będzie interpretowany i interpretowany wyłącznie w języku polskim. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w tym języku.

23. Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z naszą polityką prywatności i polityką dotyczącą plików cookie , stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a Agmedia Adam Gudyka w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej witryny.

24. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany w niniejszych Warunkach zaczną obowiązywać po opublikowaniu takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie traktowane jako powiadomienie o wyrażeniu zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i związanie się nim.

25. Wybór prawa i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważną i/lub niewykonalną w świetle obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wyegzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby nadać skuteczność intencji niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia nie ulegną zmianie.

26. Informacje kontaktowe

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez firmę Agmedia Adam Gudyka.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem naszej strony kontaktowej .